Vedtekter Foreningen Spillkultur

§ 1       Foreningens navn

Foreningens navn er Spillkultur og ble stiftet 26.oktober 2023.

Organisasjonsformen er forening. Foreningen har sete i Bergen. Spillkultur skal være en partipolitisk uavhengig interesse-, kompetanse- og samarbeidsorganisasjon for spillkulturen på Vestlandet.

§ 2       Formål

Foreningen har til mål å heve kompetansen om spill og spillkultur i samfunnet. Dette skal gjøres gjennom blant annet foredrag, workshop, rådgivning, informasjonsmateriell, hjemmesider, arrangementer og gjennom samarbeid med relevante aktører.

Foreningen har et ikke-kommersielt formål.

§ 3       Juridisk person


Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4       Medlemmer

Både privatpersoner og bedrifter kan bli medlem eller støttemedlem.

§ 5       Stemmerett og valgbarhet


Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmene har én stemme på årsmøtet.

§ 6       Kontingent


Kontingenten er 500 kroner og betales forskuddsvis. Beløpet kan endres av årsmøtet.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 7       Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid og tapt arbeidsfortjeneste. Alle avtalte utgifter skal refunderes. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. Alle utgifter og godtgjørelser skal enten være avtalt med årsmøtet eller styret.

§ 8       Årsmøte


Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Møteleder velges av årsmøtet. 

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. 

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste. 

§ 9       Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

Ved likt antall stemmer, skal det stemmes på nytt til et flertall foreligger.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den velges som har fått flest stemmer. 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 10     Årsmøtets oppgaver


Årsmøtet skal:

1.         Behandle årsmelding

2.         Behandle regnskap for foregående år

3.         Behandle innkomne forslag

4.         Fastsette kontingent

5.         Vedta budsjett

6.         Velge:

            a) Leder og nestleder

            b) Styremedlem(mer) og varamedlem(mer)

            c) Regnskapfører 

§ 11     Ekstraordinære årsmøter


Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 12     Styret


Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene, som velger styret med alminnelig flertall.

Styret består av 3-7 medlemmer. Leder velges for to år, de andre vervene for ett år.

Styret skal:

1.         Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2.         Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3.         Administrere og føre nødvendig kontroll med Spillkulturs økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 


Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 13     Vedtektsendring 1


Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 14     Oppløsning, sammenslutning og deling


Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall[1], innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas. 

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. 

Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer. 

§ 15 Ikrafttredelse for vedtektene

Vedtektene trer i kraft 26. oktober 2023 etter vedtak av Stiftelsesmøtet


[1] Stemmereglene for oppløsning bør følge de regler som gjelder for vedtektsendringer, jf. § 13.